• Slide #1

 • Slide #2

 • Slide #4

Rezerwacja

Regulamin

                                        REGULAMIN WILLI ZAOLZIE                                                   

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Willi. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Zaolzie
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Willi Zaolzie , w każdym pokoju, a także na stronie internetowej www.willazaolzie.pl

 

 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój w Willi wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Willa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Willi w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość Willi Zaolzie nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00 za zgodą dyrekcji Willi.
 4. Dyrekcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Willi lub innych osobach przebywających w Willi.
 5. Willa Zaolzie zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku nie dojazdu w terminie zarezerwowanym zaliczka nie zostaje zwrócona. O ewentualnych zmianach terminu lub nie dojeździe z przyczyn losowych należy informować  minimum 7 dni przed zarezerwowanym przyjazdem. W takich sytuacjach idziemy gością na rękę i zmieniamy termin pobytu. Zgłoszenie zmiany terminu lub rezygnacji może nastąpić drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w recepcji Willi.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej lub turnusu, Willa nie zwraca opłaty za pobyt.

 

 • 4 USŁUGI
 1. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Willa ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Willa świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowanie bagażu Gościa,

- zamawianie taksówki.

-udzielanie informacji  turystycznych

 • 5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Willi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Willa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Willi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

 • 6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI ZAOLZIE
 1. Willa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Willa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Willa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Willi.

 

 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Willi. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 • 8 CISZA NOCNA

W Willi obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Willa nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi - niestety pomimo iż zwierzęta kochamy i sami mamy musieliśmy wprowadzić tą zasadę z powodu licznych skarg i uwag innych gości - przepraszamy.
 2. W Willi i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonym miejscem na zewnątrz obiektu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Wille Zaolzie z siedzibą 43-470 Istebna nr 1837 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Willi, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wille. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Willi akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi , powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Willi.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

                                                                    

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                           DYREKCJA  WILLI ZAOLZIE

 

 

Willa Zaolzie

Formularz kontaktowy